Maak nu snel een afspraak dichtbij

ALGEMENE VOORWAARDEN EASYSLIM.NU®

1. Toepasselijkheid
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Easyslim.nu en een cliënt en de uitvoering daarvan.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling.
2.2. Voorafgaand aan of bij aanvang van de behandeling of reeks behandelingen wordt de cliënt geïnformeerd over de prijs. Bij een reeks behandelingen wordt de afgesproken prijs niet tussentijds verhoogd.

3. Verplichting Easyslim.nu
3.1. Easyslim.nu neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Bij de volgende contra-indicaties wordt er geen behandeling uitgevoerd:
– Zwangerschap;
– Het geven van borstvoeding;
– Hart en/of vaatziekten;
– Een onlangs doorgemaakte beroerte;
– Grote vochtophopingen;
– Kanker;
– Pacemaker.

4. Verplichting cliënt
4.1. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Easyslim.nu worden verteld.
4.2. In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden gemeld:
– Zwangerschap;
– Het geven van borstvoeding;
– Hart en/of vaatziekten;
– Een onlangs doorgemaakte beroerte;
– Grote vochtophopingen;
– Kanker;
– Pacemaker.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Easyslim.nu is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten, aangezien het resultaat afhankelijk is van veel factoren waarop Easyslim.nu geen invloed heeft.
5.2. Easyslim.nu is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
5.3. Easyslim.nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.4. Easyslim.nu is niet aansprakelijk in een situatie waarin sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Easyslim.nu, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Afspraken
6.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Easyslim.nu melden.
6.2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Easyslim.nu het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen behoudens in geval van overmacht door cliënt.
6.3. Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd komt mag Easyslim.nu de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
6.4. Easyslim.nu moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden, behoudens in geval van overmacht.

7. Persoonsgegevens & privacy
7.1. De cliënt voorziet Easyslim.nu vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Easyslim.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
7.2. Easyslim.nu neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een fysieke klantenkaart. De meetgegevens worden op een apart formulier verwerkt.
7.3. Easyslim.nu vernietigt het formulier met meetgegevens een half jaar na afloop van de behandeling. Het formulier met de persoonlijke gegevens wordt twee jaar na afloop van de behandeling vernietigd.

8. Prijs en betaling
8.1. Easyslim.nu vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
8.2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
8.3. De cliënt betaalt:
– Voor een proefbehandeling of losse behandeling: direct na afloop contact of via pinbetaling;
– Voor een kaart of abonnement: het gehele bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling via pinbetaling of bankoverschrijving;
– Voor een halfjaarabonnementen: het gehele bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling. Gespreide betaling van een halfjaar abonnement is mogelijk na instemming door Easyslim.nu (in 6 gelijke termijn).
8.4. Behandeling vindt enkel plaats in geval van tijdige betaling.
8.5. Abonnementen eindigen automatisch een jaar na de datum van het aangaan van de overeenkomst.
8.6. Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangekochte kaarten, abonnementen of cadeaubonnen.
8.7. Kaarten en abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander.

9. Geldigheid kaarten, abonnementen en cadeaubonnen
9.1. Een 10-rittenkaart geeft recht op 10 behandelingen binnen één jaar.
9.2. Een halfjaarabonnement geeft recht op 26 behandelingen binnen één jaar.
9.3. De looptijd van de kaart of het abonnement gaat in op de datum van de eerste behandeling.
9.4. De looptijd van een cadeaubon heeft een geldigheidsduur zoals vermeld op de bon zelf en gaat in op de datum van aanschaf.

10. Klachten
10.1.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Easyslim.nu-vestiging.
10.2.Easyslim.nu moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
10.3.Een klacht schort de betalingsverplichting van een cliënt niet op.

11. Garantie
11.1.Is er na de proefbehandeling in totaal (dus gemeten over verschillende zones) niet minimaal 4 centimeter afname, dan hoeft deze proefbehandeling niet betaald te worden.

12. Beschadiging en/of diefstal
12.1.Easyslim.nu heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
12.2.Easyslim.nu meldt diefstal altijd bij de politie.

13. Behoorlijk gedrag
13.1.De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

14. Toepasselijk recht
14.1.Op elke overeenkomst tussen Easyslim.nu en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2.De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Easyslim.nu (easyslim.nu) en zijn ook in de salon beschikbaar.

Versie: 18 april 2018