Maak nu snel een afspraak dichtbij

PRIVACYVERKLARING EASYSLIM.NU®

Easyslim.nu (met KvK-nummer 54897459 en gevestigd aan de Wulpweg 40 in Zeewolde) en de franchisenemer waar u uw diensten afneemt zijn verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat met uw persoonsgegevens gebeurt en wat uw rechten zijn.

Franchisenemer

De franchisenemer betreft de winkel waar u uw behandelingen afneemt. Deze verwerkt uw persoonsgegevens om deze dienst aan u te leveren, waarvoor de franchisenemer verwerkingsverantwoordelijke is zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De gegevens van deze franchisenemer, inclusief contactgegevens, zijn te vinden op het inschrijfformulier.

Uw NAW- gegevens worden gebruikt voor het maken van de afspraak en uw factuur. Uw emailadres en telefoonnummer gebruikt de franchisenemer voor het maken, bevestigen of annuleren van afspraken, het sturen van facturen of overig contact ten aanzien van afspraken en facturen. De gegevens die zien op tailleomvang, buikomvang, beenomvang, heupomvang, vet- en vochtpercentage, spiermassa en cellulite (hierna Meetgegevens) worden uitsluitend verwerkt met het doel om het succes van de afslankbehandeling te volgen.

De verwerking van de Meetgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming. U bent niet verplicht de Meetgegevens te verstrekken om gebruik te maken van de dienst, maar indien u dat niet doet kan het succes van de afslankbehandeling niet worden gevolgd. Dit betekent tevens dat voor zover de gegevens voorwaardelijk zijn voor een eventuele garantieregeling u geen beroep op die regeling kan doen. De verwerking van alle overige gegevens vindt plaats omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Easyslim.nu

Easyslim.nu is de zogenaamde franchisegever en verwerkt de door u verstrekte gegevens om inzage te verkrijgen in de resultaten van franchisenemers. Hiermee kan deze onder meer verbeteringen in de dienstverlening identificeren en verrekeningen met de franchisenemer uitvoeren. Het gaat hierbij dus niet om de Meetgegevens. Easyslim.nu heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze gegevens als franchisegever, waarbij de inbreuk op uw privacy rechten zeer beperkt blijft.

Uw hulp bij verbetering van de kwaliteit

Om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen en te verbeteren is het mogelijk dat de franchisegever, als onderdeel van de dienstverlening van de franchisenemer, u zal benaderen om u enkele vragen over de kwaliteit van de dienstverlening te stellen. U heeft vanzelfsprekend geen enkele verplichting om daaraan mee te werken. De antwoorden zullen zodanig worden verwerkt dat deze niet direct te relateren zijn aan u. Easyslim.nu heeft een gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Uw Meetgegevens worden vernietigd binnen een half jaar na de beëindiging van uw behandeling. Uw NAW-gegevens, contactgegevens en afspraakgegevens worden twee jaar na beëindiging van uw behandeling vernietigd. Uw contract en financiële gegevens worden op grond van belastingwetgeving 7 jaar na het jaar waar deze betrekking op hebben bewaard. Uw antwoorden op vragen over de kwaliteit van de dienstverlening worden niet langer dan een jaar bewaard.

Toegang tot gegevens

Easyslim.nl noch haar franchisenemers delen persoonsgegevens met derden, behoudens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat dan wel aan partijen die onder haar of hun verantwoording persoonsgegevens verwerken. Medewerkers van Easyslim en haar franchisenemers en door hen ingeschakelde partijen hebben slechts inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van Easyslim.nu of de franchisenemer zijn bewerkingsovereenkomsten gesloten om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek tot inzage, verbetering, verwijderen/wissen of overdracht van uw gegevens te doen, alsmede een verzoek tot beperking van de verwerking van uw gegevens. U kunt tevens uw toestemming om de Meetgegevens te verwerken intrekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Easyslim.nl. Wij zullen vervolgens uw verzoek conform de voorwaarden zoals te vinden in de AVG beoordelen en beantwoorden.

U heeft het recht om naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens door ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven te Den Haag (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Contact opnemen

U kunt voor vragen, opmerkingen of omdat u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten zich wenden tot de franchisenemer waarbij u diensten afneemt of bij Easyslim.nl, te weten Karin Hut-van Meerten via info@easyslim.nu of telefoonnummer 06-46098961.